XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
W DNIACH 19 - 27 LIPCA 2023r.

19 lipca 2023r. (środa) godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do XX LO.
Listy zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku XX LO
19 - 26 lipca 2023r.  - potwierdzenie przez zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w XX Liceum Ogólnokształcącym przez dostarczenie dokumentów kandydata:
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
•    oryginał zaświadczenia wydanego przez OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram przyjmowania w/w dokumentów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
19 lipca 2023r. (środa)    godz. 11.00 - 13.00
20 lipca 2023r. (czwartek)    godz. 10.00 - 14.00
21 lipca 2023r. (piątek)    godz. 10.00 - 14.00
24 lipca 2023r. (poniedziałek)    godz. 10.00 - 14.00
25 lipca 2023r. (wtorek)    godz. 10.00 - 14.00
26 lipca 2023r. (środa)    godz. 10.00 - 15.00

27 lipca 2023r.(czwartek) godz. 10.00  - podanie do publicznej wiadomości  list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XX LO.

W terminie od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r. kandydaci zakwalifikowani do XX LO potwierdzają wolę
podjęcia nauki w XX LO poprzez dostarczenie do komisji rekrutacyjnej  następujących dokumentów kandydata:
•   oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
•   oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
•   zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
    lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeżeli dotyczy kandydata)
• dwóch fotografii (fotografie można donieść w terminie późniejszym)

Komisją rekrutacyjna pracuje  w dniach 19, 20, 21, 24, 25, 27 lipca 2023r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną opublikowane 27 lipca 2023 r. (do godz. 10.00).

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami wówczas w szkole rozpocznie
się postępowanie uzupełniające (od 28 lipca 2023 r.).

Postępowanie uzupełniające do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbywać się będzie
z wykorzystaniem systemu informatycznego OMIKRON i przebiegać będzie na podstawie nowych
wniosków złożonych poprzez system OMIKRON (nie na podstawie podań do dyrektora szkoły),
a kryterium zakwalifikowania kandydata pozostają punkty rekrutacyjne.

Komunikat

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu będą wydawane w dniu 7 lipca 2023r. (piątek) w godz. od 10.00 do 14.00.
Osoby, które nie odbiorą świadectw w dniu 7 lipca 2023r. będą mogły odebrać je w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru - tel. 12 633 10 33.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WNIOSEK REKRUTACYJNY

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.  w szkole pierwszego wyboru należy złożyć dokumenty uzupełniające wniosek rekrutacyjny.
Dokumenty uzupełniające wniosek rekrutacyjny można składać elektronicznie albo osobiście.
1. Złożenie dokumentów elektronicznie możliwe jest przez system rekrutacyjny OMIKRON. Należy przesłać następujące dokumenty: 

- skan lub czytelne fotografie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- skan lub czytelne fotografie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wyżej wymienione dokumenty muszą być potwierdzone przez rodzica/prawnego opiekuna podpisem elektronicznym

Każdy przesyłany załącznik należy najpierw podpisać podpisem elektronicznym,

a następnie podpisany załącznik przesłać przez system rekrutacyjny OMIKRON.

2. Złożenie dokumentów osobiście możliwe jest w szkole w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Należy złożyć następujące dokumenty:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 23 czerwca – 10 lipca 2023r.   
26 czerwca 2023r. (poniedziałek)    10:00 – 13:00
28 czerwca 2023r. (środa)    10:00 – 13:00
3 lipca 2023r. (poniedziałek)    10:00 – 13:00
06 lipca 2023r. (czwartek)    10:00 – 14:00
07 lipca 2023r. (piątek)    10:00 – 14:00
10 lipca 2022r. (poniedziałek)    10:00 – 14:00

Czytaj więcej: SKŁADANIE DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH 

W piątek 23 czerwca 2023 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego  zgodnie z poniższym harmonogramem:
• o godz. 9.00 w kościele OO Karmelitów ul. Karmelicka 19  zostanie odprawiona Msza Święta na zakończenie roku szkolnego,
• o godz. 10.15 odbędą się spotkania uczniów  z wychowawcami i wręczenie świadectw promocyjnych.
W dniu zakończenia roku szkolnego obowiązuje strój galowy.

 
 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
ul. Sarego 4,
31-048 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO