XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

SKŁADANIE DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WNIOSEK REKRUTACYJNY

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.  w szkole pierwszego wyboru należy złożyć dokumenty uzupełniające wniosek rekrutacyjny.
Dokumenty uzupełniające wniosek rekrutacyjny można składać elektronicznie albo osobiście.
1. Złożenie dokumentów elektronicznie możliwe jest przez system rekrutacyjny OMIKRON. Należy przesłać następujące dokumenty: 

- skan lub czytelne fotografie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- skan lub czytelne fotografie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wyżej wymienione dokumenty muszą być potwierdzone przez rodzica/prawnego opiekuna podpisem elektronicznym

Każdy przesyłany załącznik należy najpierw podpisać podpisem elektronicznym,

a następnie podpisany załącznik przesłać przez system rekrutacyjny OMIKRON.

2. Złożenie dokumentów osobiście możliwe jest w szkole w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Należy złożyć następujące dokumenty:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 23 czerwca – 10 lipca 2023r.   
26 czerwca 2023r. (poniedziałek)    10:00 – 13:00
28 czerwca 2023r. (środa)    10:00 – 13:00
3 lipca 2023r. (poniedziałek)    10:00 – 13:00
06 lipca 2023r. (czwartek)    10:00 – 14:00
07 lipca 2023r. (piątek)    10:00 – 14:00
10 lipca 2022r. (poniedziałek)    10:00 – 14:00

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. kandydaci mogą również dokonać zmian we
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym zmiany szkół, do których kandydują.
Dodatkowe osiągnięcia punktowane mogą być tylko, gdy wymienione są na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych podlegają punktacji wyłącznie zgodnie z wykazem Kuratorium Oświaty w Krakowie, link do wykazu: https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/03/zal2_punktacja_zawody_rekrutacja_2023-2024.pdf
Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostaną opublikowane 19 lipca 2023 r. (do godz. 12.00). Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły (oddziału) dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym Omikron.
W terminie od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r. kandydaci zakwalifikowani do XX LO potwierdzają wolę
podjęcia nauki w XX LO poprzez dostarczenie do komisji rekrutacyjnej (komunikat o godzinach pracy
komisji pojawi się na naszej stronie internetowej) następujących dokumentów kandydata:
•   oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
•   oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
•   zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
    lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeżeli
    dotyczy kandydata)
• dwóch fotografii (fotografie można donieść w terminie późniejszym)

Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną opublikowane 27 lipca 2023 r. (do godz. 12.00).

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami wówczas w szkole rozpocznie
się postępowanie uzupełniające (od 28 lipca 2023 r.).

Postępowanie uzupełniające do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbywać się będzie
z wykorzystaniem systemu informatycznego OMIKRON i przebiegać będzie na podstawie nowych
wniosków złożonych poprzez system OMIKRON (nie na podstawie podań do dyrektora szkoły),
a kryterium zakwalifikowania kandydata pozostają punkty rekrutacyjne.

 
 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
ul. Sarego 4,
31-048 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO